TwojeWiadomosci24.pl to portal dziennikarstwa obywatelskiego. Nowinki regionalne pisane przez redaktorów i hobbystów z całej Polski. Poglądy internautów i wiadomości ze świata. Dzięki naszemu portalowi możesz publikować treści o docierać z informacjami do tysięcy ludzi przekazując przekazując prawdy o których media chcą milczeć. Dodatkowo uruchomiliśmy na stronie panel dla firm, które mogę pisać na temat swoich usług i produktów oraz radzić w jaki sposób mogą z nich korzystać. Dzięki nam możesz zareklamować swoją firmę przekazując jednocześnie porady dla swoich potencjalnych klientów.

Podatki podstawą finansowania państwa

W zależności od polityki fiskalnej danego kraju obywatele i przedsiębiorstwa płacą zróżnicowane podatki. Jednak w większości państw o systemie wolnorynkowym skumulowane obciążenia podatkowe w różnej postaci sięgają około trzydziestu procent dochodów. Finanse, jakie w ten sposób pozyskują rządy są przeznaczane na działanie instytucji państwowych. Jednak obciążenia podatkowe mogą być znacznie wyższe w przypadku osób szczególnie dobrze zarabiających. W ich przypadku odciążenia mogą sięgnąć nawet pięćdziesięciu procent.

Podatnicy starają się oczywiście ominąć przepisy podatkowe i płacić jak najmniejsze podatki. Jednym ze sposobów jest zmiana miejsca zameldowania na inne państwo. Jednak takie rozwiązanie dostępne jest jedynie dla niewielkiej grupy podatników. Z twego powodu finanse państwa mogą ucierpieć w znacznym stopniu. Szczególnie, jeżeli przenoszą się koncerny o znacznych dochodach. Państwa starają się przeciwdziałać takim niekorzystnym zjawiskom, które wpływają zmniejszenie dochodów państwa.

Finanse państwa wymaga jednak stałego i regularnego dopływu pieniędzy. Jest to konieczne dla utrzymania płynności finansowej kraju. Dla zapewnienia stałego dopływu pieniędzy podatki w różnej postaci stanowią element o fundamentalnym znaczeniu. Państwo stara się, więc zapewnić stałą ściągalność danin oraz ograniczać możliwości unikania płacenia podatków. Poszczególne państwa stosują różne metody, które mają doprowadzić do osiągnięcia tego celu. Jest to jeden ze sposobów na zdrowe finanse w każdym kraju.

Przeczytano 651 razy.

Oceń jako pierwszy

Usługi księgowe - prowadzenie ksiąg rachunkowych

Do najważniejszych usług księgowych należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, które to zgodnie z przepisem, stanowi działalność gospodarczą - w myśl przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, które polega na świadczeniu usług dotyczących przede wszystkim prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, które ujmują zapisy zdarzeń chronologicznie oraz systematycznie, ustalania, bądź sprawdzania stanu aktywów oraz pasywów, ich wyceny lub ustalania wyniku finansowego, sporządzania finansowych sprawozdań, gromadzenia dowodów księgowych, a także innej dokumentacji, badania oraz ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują wspomniane wyżej usługi księgowe, mają ponadto uprawnienia do wykonywania takiej działalności, jak: prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych, a także udzielanie pomocy w tej kwestii podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, sporządzanie zeznań oraz deklaracji podatkowych, bądź udzielanie pomocy wyżej wymienionym osobom. Działalność tę mogą wykonywać przedsiębiorcy, które są osobami fizycznymi, ale uprawnionymi do wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także inni przedsiębiorcy, jednakże z takim warunkiem, że czynności w tym zakresie będą wykonywane przez osoby, które mają uprawnienie do wykonywania czynności w zakresie usługowego prowadzenia rachunkowych ksiąg. Są to osoby, które posiadają certyfikat księgowy, lub osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów, bądź doradcy podatkowi.

Przeczytano 642 razy.

Oceń jako pierwszy

Inwentaryzacja

Najkrócej rzecz ujmując aplikacja Stock umożliwia sprawne wprowadzenie do bazy danych składników majątku firmowego. Aby inwentaryzacja środków trwałych była łatwiejsza wszystkie elementu majątku są oznakowane uprzednio za pomocą technologii kodów kreskowych bądź technologii RFID. Budowa modułu aplikacji nie jest sztywnym szablonem – można ją dostosować wymogów klienta, praktycznie do potrzeb każdego podmiotu gospodarczego. Technologia aplikacji jest elastyczna. Aplikacja działa, jako część infrastruktury informatycznej, co sprawia, że proces zarządzania majątkiem firmowym jest prosty w obsłudze, a co najważniejsze jest szybki i efektywne.

Zasady działania aplikacji są stosunkowo proste: w trakcie inwentaryzacja środków trwałych przedmioty są identyfikowane dzięki wykorzystaniu obsłudze kolektora danych. Zebrane dane, po transmisji do aplikacji STOCK są automatycznie porównywane ze stanem księgowym. Taki mechanizm, co wyklucza możliwość pomyłki. Program automatycznie generuje arkusze spisu z natury, wykazy różnic inwentarzowych wraz z ich rozliczeniem. Księgowa ma mniej pracy, bo musi wykonywać skomplikowanych obliczeń. Zaletami aplikacji są: prostota obsługi, możliwość samodzielnego drukowania etykiet z kodami kreskowymi, obsługa wszystkich metod naliczania aplikacji, archiwizacja danych dotyczących zmian danych składników majątku trwałego. Program posiada funkcję przypisywania osób odpowiedzialnych za wybrane przedmioty. Korzystając z aplikacji można dokonać inwentaryzacji częściowej. Przeprowadzenie inwentaryzacji ułatwia zarządzanie zestawami lub grupami przedmiotów oraz wbudowany słownik klasyfikacji środków trwałych. Program Stock jest niezbędnym narzędziem pracy w każdej firmie.

Przeczytano 333 razy.

Oceń jako pierwszy

Sprawdzenie stanu

Inwentaryzacja środków trwałych to sprawdzenie stanu przedmiotów obecnych w firmie, zarówno środków produkcyjnych, maszyn, sprzętu biurowego. Najczęściej inwentaryzacja dokonywana jest raz do roku, a ściślej w ostatni dzień roku obrotowego. Środki trwałe inwentaryzuje się w drodze spisu z natury, to znaczy, spisuje się to, co w danym momencie jest na stanie.

Wyjątek stanowi inwentaryzacja środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości. Inwentaryzacja tego rodzaju środków następuje poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i obserwowanie zmian w wartości tych składników. Inwentaryzacji podlegają również środki trwałe, będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania. Oznacza to, że inwentaryzacji podlega towar w sklepie. Obowiązek spisu środków trwałych nie dotyczy jednostek specjalizujących się dostarczaniu usług pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, powinny być określone w instrukcji inwentaryzacyjnej, którą ma obowiązek przyjąć kierownictwo danej organizacji. Warto wiedzieć, że instrukcja inwentaryzacji stanowi stanowiącej element polityki rachunkowości. Firmy coraz częściej decydują się zakup programów ułatwiających niełatwe zadanie, jakim jest sprawdzenie stanu środków trwałych. Bez wątpienia wiedza o stanie majątku jest bardzo cenna dla przedsiębiorców i pozwala na zaplanowanie strategii rozwoju firmy. Informacja o środkach trwałych jest ważna przy planowaniu wymiany lub zakupu sprzętu. Najkorzystniej jest wymieniać sprzęt zużyty lub taki, który nie spełnia norm technologicznych.

Przeczytano 377 razy.

Oceń jako pierwszy